SIA “MIELE” TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI INTERNETĀ

Shop.miele.lv lietošanas noteikumi

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2022.

SIA “Miele” (turpmāk tekstā "Pārdevējs") nodrošina tīmekļa vietnes shop.miele.lv (turpmāk tekstā "Miele") funkcionēšanu un piedāvā preces un pakalpojumus. Lūdzam izlasīt šos noteikumus uzmanīgi, pirms izmantojiet Miele sniegtos pakalpojumus.

Pircējs/Patērētājs, veicot pasūtījumu, ar pasūtījuma apstiprinājumu apliecina, ka ir iepazinies ar visiem noteikumiem, apņemas tos ievērot, un šie noteikumi ir sastādīti atbilstoši godīgai komercpraksei un Pircēja/Patērētāja interesēm.

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka:

1.1.1. kārtību, kādā SIA “Miele” (turpmāk tekstā "Pārdevējs") nodrošina tīmekļa vietnes shop.miele.lv (turpmāk tekstā "Miele") funkcionēšanu un piedāvā preces un pakalpojumus;

1.1.2. Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, saistības, preču iegādes un apmaksas kārtību, piegādi, pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un sniedz vispārēju informāciju par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem.

1.2. Noteikumos lietotie termini:

1.2.1. Pārdevējs – SIA “Miele”, kas nodrošina tīmekļa vietnes shop.miele.lv funkcionēšanu, piedāvā preces un sniedz pakalpojumus;

1.2.2. Miele – tīmekļa vietne shop.miele.lv;

1.2.3. Pircējs – juridiska vai fiziska persona, kura lieto tīmekļa vietni shop.miele.lv;

1.2.4. Patērētājs - pircējs, kurš ir fiziska persona un kurš iegādājas Miele preci vai pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

1.2.5. Noteikumi – šie noteikumi, kas nosaka preču iegādes kārtību un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju vai Patērētāju. Minētie noteikumi uzskatāmi par Miele pārdošanas līgumu, kurš tiek noslēgts starp Pārdevēju, Pircēju un/vai Patērētāju.

1.2.6. Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu).

1.3. Pircējs, izmantojot Miele pakalpojumus, piekrīt šiem Noteikumiem

1.4. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem.

2. Klienta informācija un datu aizsardzība

2.1.Pārdevējam iesniegtie Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. Dati tiek iesniegti trešajām personām tikai ar Pircēja piekrišanu vai likumdošanā paredzētajos gadījumos. Sīkāk par personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties Miele mājas lapā www.miele.lv Sadaļā “Privātuma politika” un salonā Miele.

2.2. Izmantojot Miele, Pircēja pienākums ir nodrošināt konfidencialitāti, konta pieejas datu (lietotāja vārda un paroles) saglabāšanu un ierobežot piekļuvi savam kontam citām personām tik lielā mērā, kas atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pircējs saprot un piekrīt uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek ar Pircēja kontu un/vai pieejas datiem. Pircējs apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pieejas dati ir privāti saglabāti un glabāti droši.

2.3. Pircēja pienākums ir nekavējoties paziņot Pārdevējam, ja viņam ir bažas, ka trešā persona ir ieguvusi informāciju par pieejas datiem vai pieejas dati tiek izmantoti bez Pircēja atļaujas. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās, ja Pircēja pieteikšanās informācija ir nokļuvusi trešo personu rīcībā Pircēja vainas dēļ.

2.4. Pircējs ir atbildīgs par precīzas un pilnīgas informācijas ievadi Miele sistēmā un tā pienākums ir laicīgi paziņot Pārdevējam par jebkurām izmaiņām attiecībā uz šo informāciju. Pircējam ir tiesības un iespējas pašam redzēt un mainīt informāciju un konta iestatījumus „Mana “Miele”” sadaļā. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās, Pircējam neprecīzi vai novēloti, ievadot datus.

2.5. Pircējs nevar izmantot Miele, (i) lai pārtrauktu Miele darbību vai ietekmēt piekļuvi jebkādā citā veidā, vai (ii) krāpnieciskos nolūkos, nelikumīgā darbībā vai saistītas noziegumos, vai (iii) radīt citus darbības traucējumus vai neērtības.

2.6. Pārdevējs patur tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu Pircējam, slēgt lietotāja kontus, noņemt vai mainīt jebkuru saturu (piem., komentāru), ja pārkāpts likums, šie lietošanas Noteikumi vai pārkāpti jebkuri citi likumi un/vai noteikumi.

2.7. Ja Pircējs ar savu darbību vai bezdarbību mēģina graut, bojāt vai traucēt Miele darbību, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot, vai apturēt pieeju mājaslapai un atteikt turpmāku apkalpošanu.

3. Elektroniskā komunikācija

Izmantojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus, Pircējs sazinās ar Pārdevēju elektroniski, nosūtot Pārdevējam elektroniskā pasta vēstuli (turpmāk tekstā – e-pastu), Pārdevējs sazinās ar Pircēju nosūtot e-pastu vai izvietojot informācijas paziņojumu Miele sistēma. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Pircējs piekrīt saņemt visu informāciju, publikācijas un citus paziņojumus (t.sk. par pasūtījuma apstrādi un piegādi) no Pārdevēja elektroniskā veidā, ja vien likuma tiesiskās prasības neprasa atšķirīgu komunikācijas veidu.

4. Autortiesības un datu bāzu tiesības

4.1 Viss Miele saturs, ieskaitot tekstu, grafiku, logo, pogu ikonas, attēlus, audio-videoklipus, digitālās lejupielādes un datu apkopošanu, pieder Pārdevējam vai trešajām personām, kas piegādā saturu un ir aizsargāts ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem autortiesību likumiem.

4.2. Bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas Pircējam ir aizliegts kopēt vai izplatīt jebkuru Miele satura daļu sistemātiski un/vai atkārtoti. It īpaši, Pircējs nedrīkst bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas iegūt datus, izmantot jebkuru robotu vai līdzīgas datu ieguves programmas, lai iegūtu jebkuru Miele informāciju (neatkarīgi no tā, vai vienu vai vairākas reizes). Turklāt bez rakstiskas piekrišanas Pircējs nedrīkst izveidot savu datu bāzi un/vai publicēt jebkuru Miele informāciju (piem., Miele cenas un preču aprakstus).

5. Zīmoli un preču zīmes

Miele logo un citu zīmola informāciju var izmantot tikai tādā veidā, lai neradītu neskaidrības klientiem par Miele precēm un pakalpojumiem. Visi citi zīmoli un preču zīmes, kas nav Pārdevēja īpašums un parādās Miele, pieder to īpašniekiem.

6. Pieejas tiesības

6.1. Pieejas tiesības atļauj izmantot Miele jebkādiem privātiem un nekomerciāliem nolūkiem, ievērojot lietošanas nosacījumus un pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Pircējam ir ierobežotas, neekskluzīvas, un nenododamas tiesības piekļūt un nekomerciāli izmantot Miele bezmaksas un maksas pakalpojumus.

6.2. Šīs tiesības neietver tālākpārdošanas vai komerciālu Miele vai jebkura tā satura daļas izmantošanu, preču aprakstu, cenas vai citas informācijas kolekciju un izmantošanu, lejupielādējot vai kopējot konta informāciju par labu citam tirgotājam vai izmantot datu ieguves robotus, vai līdzīgas datu savākšanas un ekstrakcijas programmas.

6.3. Miele un tās piegādātāji, satura sniedzēji un citi autortiesību īpašnieki saglabā visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajos Noteikumos. Nevienu Miele daļu vai pakalpojumu nekādā tā daļā nedrīkst kopēt, pārdot un/vai izmantot komerciālos nolūkos bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas.

6.4. Pircējs nedrīkst izmantot Miele logo vai citu informāciju (ieskaitot attēlu, teksta, lapas izkārtojumu, vai formu) bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas. Pircējs nedrīkst izmantot jebkurus meta tagus vai kādu citu "slēpto tekstu", izmantojot Miele vārdu bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas.

7. Atsauksmes, komentāri un cita komunikācija

7.1 Pircējs var publicēt komentārus, citu saturu, sūtīt paziņojumus un iesniegt ierosinājumus, idejas, komentārus, jautājumus vai citu informāciju, kamēr saturs nav nelikumīgs, neķītrs, aizvainojošs, draudošs, apmelojošs, pārkāpj iejaukšanas uz privātumu, vai citādi nelikumīgs vai pārkāpj trešo personu tiesības vai satur programmatūras vīrusu, politiskas kampaņas, reklāmas atbildi, masu sūtījumus, vai kādu no "spam" formas.

7.2. Pircējs nedrīkst izmantot viltotu e-pasta adresi, uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt attiecībā uz izcelsmi. Pārdevējs patur tiesības izņemt vai mainīt saturu.

7.3. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam tiek piešķirtas neatsaucamas tiesības rīkoties, to starp sniegt formālas dokumentu kopijas un ierakstus, ar Pircēja ievadītajiem datiem - saturu un materiāliem - Miele sistēmā visā tā intelektuālo īpašuma tiesību aizsardzības laika posmā.

8. Līguma noslēgšana

8.1. Pasūtījums – ir Pircēja piedāvājums Pārdevējam noslēgt Pirkuma līgumu. Pasūtot caur Miele, Pārdevējs nosūta Pircējam elektronisku apliecinājumu, ka pasūtījums ir saņemts (pasūtījuma apstiprinājums) ar Pircēja pasūtījuma datiem uz Pircēja norādīto e-pastu. Šī apstiprinājuma mērķis nav akceptēt Pārdevēja piedāvājumu, bet vienkārši informēt, ka Pircēja pasūtījums ir saņemts. Pasūtījuma apstiprinājums ir spēkā 5 (piecas) darba dienas, kuru laikā Pircējam tas ir jāapmaksā.

8.2. Pirkuma līguma noslēgšanas brīdis ir Piegādes apstiprinājums. Ja Pircēja Pasūtījums tiks piegādāts vairāk nekā vienā iepakojumā, var gadīties, ka Pircējam par katru paku būs atsevišķs Piegādes apstiprinājums. Šajā gadījumā attiecībā uz katru Piegādes apstiprinājumu starp Pircēju un Pārdevēju tiks noslēgts atsevišķs Pirkuma līgums par attiecīgajā piegādes postenī piegādātājām precēm. Līguma izpildītājs ir Pārdevējs. Neatkarīgi no šo Noteikumu atrunātajiem gadījumiem par Pircējam piešķirtajām tiesībām anulēt savu pasūtījumu, Pircējam ir tiesības bez maksas atcelt savu Pasūtījumu pirms Piegādes apstiprinājuma saņemšanas jebkurā brīdī.

8.3. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, Pārdevējs saglabā ar Pircēju noslēgtos Pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā. Līgumus, kuri tiek slēgti ar līzinga kompānijām, saglabā attiecīgās līzinga kompānijas.

9. Pasūtījuma anulēšana, preces atgriešana un atteikuma tiesības

9.1. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, ja tas nav apmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma izsūtīšanas brīža. Pasūtījums ir automātiski anulēts arī bez Pārdevēja īpaša paziņojuma, ja Pircējs nav veicis tā apmaksu.

9.2. Pircējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu līdz preču piegādes brīdim, par to paziņojot Miele (piemēram: telefoniski, e-pasts) ne vēlāk kā 1 dienu pirms paredzētās piegādes dienas, norādot pasūtījuma numuru.

9.3. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas datuma un šajā gadījumā Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" Patērētājam ir tiesības atgriezt saņemto preci un atcelt Pirkuma līgumu, nesniedzot nekādu pamatojumu, nosūtot iesniegumu ar vēstuli vai e-pastu.

9.4. Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

9.5. Patērētājam ir tiesības apmainīt preci pret citām precēm 14 kalendāro dienu laikā, nosūtot aizpildītu atgriešanas formu uz Miele e-pasta adresi, norādot pasūtījuma numuru, bankas konta numuru un adresi, kur atrodas preces, kuras Patērētājs vēlas apmainīt.

9.6. Atgrieztajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu to saņēma Patērētājs (ieskaitot visus iepakojumā esošos priekšmetus).

9.7. Ja atgrieztā prece ir bojāta un bojājums (i) nav Miele radīts; (ii) radusies neatbilstošas izmantošanas rezultātā (ja prece, izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.), Pārdevējam pēc preces vērtības atmaksas ir tiesības veikt preces vērtības pārrēķinu un pieprasīt Patērētājam kompensēt starpību. Par to Pārdevējs informē Patērētāju rakstiskā veidā, nosūtot informāciju uz Patērētāja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja Patērētājs nepiekrīt paziņojumā norādītajam preces vērtības samazinājumam, Pārdevējam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai apstiprinātu preces vērtību. Izdevumi, kas saistīti ar eksperta pakalpojumiem, tiek dalīta uz pusēm starp Patērētājs un Pārdevēju, izņemot gadījumus, ja kādas puses nostāja izrādīsies nepamatota. Šajā gadījumā izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumiem, segs tā puse, kuras nostāja bija acīmredzami nepamatota.

9.8. Atgriešanas gadījumā, preci jānosūta:

SIA “Miele”

Zaubes iela 9A-38, Rīga, LV-1013

9.9. Noteikumu 9.2. punktā aprakstītajā pasūtījuma anulēšanas gadījumā vai 9.3. un 9.4. punktos aprakstītajā preču atgriešanas gadījumā Patērētājam tiek atgriezta iemaksāta summa (tai skaitā piegādes izmaksas). Naudas summa tiek atgriezta uz Patērētāja norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad pasūtījuma anulēšanas vai preces atgriešanas paziņojums ir saņemts Miele ar nosacījumu, ka Patērētājs ir preci atgriezis tajā pašā laika periodā, izņemot gadījumus, kas aprakstīti Noteikumu 9.5., 9.6. un 9.7. punktos. Miele var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtā prece(-es) atpakaļ vai, kad Patērētājs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece(-es) ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Preču atgriešanas izmaksas sedz Patērētājs.

9.10. Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības Saskaņā ar Noteikumiem par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt, preces tiek izgatavotas pēc Patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas.

10. Garantijas noteikumi, un preces neatbilstība līguma prasībām, preces atgriešana

10.1. Pārdevējs garantē kvalitatīvu izstrādājuma funkcionēšanu garantijas termiņa laikā ar nosacījumu, ka tiek ievērota lietošanas instrukcija. Garantijas termiņu nosaka ražotājs (Patērētājam tiek nodrošināta garantija vismaz divi gadi no pirkuma brīža).

10.2. Preces bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā tiek veikts bezmaksas remonts vai izpildīta cita Pircēja likumīgā prasība.

10.3. Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja ir konstatēti mehāniski bojājumi vai šķidrumu iekļūšanas pēdas, ja pircējs pats veicis remontu, vai tā labota neautorizētā servisa centrā, vai arī ir veikta nekvalificēta uzstādīšana, vai trūkumi ir radušies preces neatbilstošas izmantošanas rezultātā vai preces nolietošanos tās normālas lietošanas rezultātā. Garantijas saistības tiek anulēti arī, ja:

10.3.1. servisam, kurš pilnvarots veikt garantijas remontu, netiek iesniegts pirkuma apliecinošs dokuments un/vai garantijas talons vai šie dokumenti ir rediģēti, bojāti, vai nav salasāmi.

10.3.2. Precei, kurai nepieciešams veikt remontu, iegādi apstiprinošs dokuments vai tajā esošie dati ir patvaļīgi mainīti;

10.3.3. preces sērijas numurs un modeļa numurs ir mainīts, noņemts, piestiprināts citā vietā vai nesalasāms;

10.3.4. preces dizains vai konfigurācija ir patvaļīgi mainīti neatkarīgi no tā, cik kvalitatīvi vai cik lielā apjomā izmaiņas ir veiktas, vai, ja preces remontu ir veikusi cita darbnīca, kuru nav pilnvarojis Pārdevējs;

10.3.5. preces bojājumi ir radušies tās nepareizas ekspluatācijas rezultātā, neievērojot rokasgrāmatas lietošanas pamācības aprakstu, vai tā ir neuzmanīgi uzglabāta, uzturēta, apkopta vai pārslogota.

10.4. Garantija netiek attiecināta uz izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu (aksesuāriem), barošanas elementiem un citām izstrādājuma detaļām, kam ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu.

10.5. Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, Pircējam jāgriežas ar pirkuma apliecinošu dokumentu un ražotāja garantijas talonu (ja tāds ir paredzēts izstrādājumam) SIA “Miele” birojā Rīgā, Zaubes ielā 9A-38, darba dienās no 9:00 līdz 18:00 preces neatbilstības novēršanai garantijas ietvaros.

10.6. Ja uz garantijas remontu nodotajam izstrādājumam nevar konstatēt bojājumu vai tiek atcelta garantijas apkalpošana, servisa centrs patur tiesības saņemt veiktā darba apmaksu no Pircēja.

10.7. Ja prece neatbilst prasībām vai bojājumu gadījumā, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces remontu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu, kas atbilst prasībām, vai anulēt pasūtījumu un atgriezt prasībām neatbilstošo preci Pārdevējam.

10.8. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) noteiktajām normām un atbilstoši reglamentējošajām Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

10.9. Papildu garantijas piešķirtajām tiesībām Pircējam ir arī citas likumdošanā paredzētās tiesības.

10.10. Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

11. Preču pieejamība, cena un informācijas precizitāte

11.1. Visas preču cenas Miele mājaslapā ir norādīts, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Piegādes izmaksas ir norādītas Miele mājaslapā sadaļā “Piegādes noteikumi“.

11.2. Pārdevēja pienākums ir pārbaudīt cenas katru reizi, apstrādājot Pircēja pasūtījumu, pirms maksājuma saņemšanas vai Piegādes apstiprinājuma nosūtīšanas, lai novērstu gadījumus, kad Pārdevējs neapzināti ir norādījis kļūdainu Preces vai Pakalpojuma cenu.

11.3. Ja prece ir pasūtīta par nepareizu cenu un pareiza cena ir augstāka nekā cena Miele piedāvājumā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, pirms Piegādes apstiprinājuma nosūtīšanas un jautā, vai Pircējs piekrīt iegādāties produktu par pareizu cenu vai vēlas atcelt Pasūtījumu.

11.4. Ja pareiza preces cena ir zemāka par norādītu cenu, Pārdevējs samazina pārdošanas cenu līdz pareizai cenai un nosūta preci Pircējam.

11.5. Pārdevējs patur tiesības atteikties pārdot preci, ja ar to ir notikusi kāda no turpmāk aprakstītajām problēmām: neprecīzi ievadīta preces cena vai tehniska problēma sistēmā.

11.6. Ņemot vērā, ka preces vienmēr ir pieejamas ierobežotā daudzumā, preču cena un pieejamība var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šajā gadījumā Pārdēvējam ir tiesības atteikties pārdot konkrēto preci un atmaksāt Pircējam veikto apmaksu uz bankas kontu 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

11.7. Preces attēli ir izmantoti tikai ilustratīviem nolūkiem.

11.8. Preces informācija tiek regulāri pārbaudīta un atjaunota. Informācija var tikt atjaunota jebkurā brīdī, ka arī pēc Pircēja pēdējā apmeklējuma. Ja ražotāja datu karte nav aizpildīta korekti, Miele interneta veikala preces aprakstos var būt neprecizitātes. Šādos gadījumos Miele neuzņemas atbildību par preces datu pareizību.

12. Pasūtījuma veikšanas kārtība

12.1. Pircējs var veikt pasūtījumu Miele pasūtījumu sistēmā vai nosūtot informāciju uz e-pastu.

12.2. Pasūtījuma veikšana nenozīmē automātisku preces rezervēšanu. Pēc pasūtījuma saņemšanas, Pārdevēja pārstāvis pēc iespējas ātrāk sazinās ar Pircēju, lai apstiprinātu pasūtījumu un vienotos par piegādes detaļām.

12.3. Ja pasūtījuma piegādi nav iespējams izpildīt, Pārdevējam ir tiesības piedāvāt Pircējam izvēlēties līdzvērtīgu vai labāku preci. Ja Pircējs nevēlas saņemt līdzvērtīgu preci, Pasūtījums tiek anulēts, un, ja par to ir veikta samaksa, Pārdevējs atgriež naudu Pircējam uz kontu, no kura tika veikta samaksa par pasūtījumu.

13. Preces apmaksa, īpašumtiesības

13.1. Pircējs var apmaksāt preces pirkuma cenu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdēvēja bankas kontu (pēc rēķina saņemšanas uz e-pastu) vai skaidrā naudā, saņemot preci.

13.2. Miele patur tiesības atsevišķos gadījumos nepiedāvāt konkrētus maksājumu metodes vai pieprasīt obligātu avansa maksājumu.

13.3. Katra prece tiks nodota Pircējam tikai pēc pirkuma pilnīgas apmaksas Pārdēvējam. Līdz Preču pilnīgai apmaksai īpašumtiesības uz Preci pieder Miele.

13.4. Maksājumu var veikt tikai Pircējs, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

13.5. Piegādes adrese, dzīvesvietas adrese un norēķinu adrese ir jābūt Latvijas robežās.

13.6. Visi riski, kas saistīti ar Preču zudumu vai bojājumu pāriet no Pārdevēja uz Pircēju ar brīdi, kad Pircējs ir ieguvis Preci fiziskā valdījumā vai ar Preču saņemšanas brīdi.

14. Preču piegāde

14.1. Piegāde tiek veikta uz klienta norādīto piegādes adresi, ja vien nav citas vienošanās.

14.2. Miele mājaslapā Pircējs var atrast informāciju par preču pieejamību (piemēram, preces informācijas lapā). Pārdevējs informē, ka visa informācija, kas attiecas uz pieejamību, piegādes izmaksām vai citu preces piegādes informāciju ir tikai provizoriski un aptuveni aprēķini. Tie negarantē, ka piegāde tiks veikta tieši norādīta tērmiņā. Ja vien Miele, apstrādes laikā radušās, ka pasūtīta prece nav pieejama, Pircējam tiks nosūtīta papildu informācija uz e-pastu. Šis noteikums nekādā veidā neierobežo Pircēja likumiskās tiesības.

14.3. Piegāde tiek veikta līdz mājas durvīm, ja nav īpaši atrunāti piegādes nosacījumi un ja Pircējs nav izvēlējies citu piegādes veidu, veicot Pasūtījumu.

14.4. Ja piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas dēļ un Pircējs nav savlaicīgi paziņojis par neiespējamību pieņemt preci, Pircējs sedz preces piegādes izmaksas.

14.5. Preces piegādi Pircējam veic uzņēmums, kas nodrošina piegādes pakalpojumus vai Pārdevēja darbinieks (turpmāk tekstā „Kurjers”). Šajā gadījumā preces cenai tiek pievienoti piegādes izdevumi saskaņā ar cenrādi Miele mājaslapā, ja nav norādīts citādi.

14.6. Pēc līguma stāšanās spēkā saskaņā ar Noteikumiem, preces tiek piegādātas Pircējam iepriekš saskaņojot laiku elektroniski vai pa telefonu, ko Pircējs norādījis, veicot pasūtījumu.

14.7. Kurjers piegādā Pasūtījumu iepriekš norunātajā piegādes termiņā.

14.8. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītās preces nav pieejamas noliktavā un tās ir speciāli jāpasūta, un, ja šajā sakarā preču piegāde aprakstā noteiktajā piegādes termiņā nav iespējama, ka arī citos gadījumos, kad preču savlaicīga piegāde nav iespējama, un gadījumos, par kuriem Pārdevējs nevar uzņemties atbildību, Pārdevējs informē par to Pircēju pa tālruni vai e-pastu, ko Pircējs norādījis, veicot pasūtījumu, 3 darba dienu laikā no brīža, kad Pirkuma līgums stājies spēkā saskaņā ar Noteikumiem, ka arī informējam Pircēju par preces piegādes laiku. Gadījumā, ja Pircējs ir zaudējis interesi iegādāties preci tās piegādes termiņa dēļ, Pircējam ir tiesības anulēt Pasūtījumu un Pircēja iemaksātā summa (ieskaitot transporta izmaksas) tiks atgriezta Pircējam.

14.9. Kad Pircēja pasūtītās preces tiks nodotas Kurjeram, Kurjers sazinās ar Pircēju pastāvīgi, lai precizētu preču piegādes detaļas.

14.10. Kurjers piegādās preces uz adresi, ko Pircējs norādījis pasūtījumā. Piegādes adreses vēlāka maiņa nav iespējama.

14.11. Pircēja pienākums ir sekot kontaktinformācijas pareizībai, veicot pasūtījumu, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces. Pārdevējs un Kurjers nav atbildīgi par kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces, kas radušies datu neprecizitātes gadījumā, veicot pasūtījumu.

14.12. Kurjers piegādā preces Pircējam kopā ar aprakstiem latviešu valodā un nepieciešamiem pārdošanas dokumentiem (rēķini). Pirms parakstīt rēķinu par preču saņemšanu, Pircēja pienākums ir pārbaudīt preču iepakojumu un tā ārējo bojājumu gadījumā, to norādīt rēķinā. Bojāta iepakojuma gadījumā, Pircēja pienākums ir informēt Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu. Prece, kuras iepakojums ir bojāts Kurjera vai Pārdevēja vainas dēļ, tiks aizvietota.

15. Miele atbildība

15.1. Pārdevējs cenšas, lai Miele pakalpojumi ir vienmēr pieejami bez pārtraukumiem un kļūdām. Ņemot vērā interneta raksturu, to nav iespējams garantēt. Pircēja piekļuve Miele var tikt apturēta vai ierobežota, remonta, uzturēšanas vai jaunu iekārtu un pakalpojumu ieviešanas dēļ. Pārdevējs cenšas samazināt katra no šīm pagaidu apturēšanas vai ierobežošanas gadījuma biežumu un ilgumu.

15.2. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Miele darbības traucējuma dēļ.

16. Piemērojamās tiesības

16.1. Papildus šiem Noteikumiem pirkumu veikšanu Miele interneta veikalā regulē Latvijas Republikā spēkā esošie likumi, tajā skaitā Civillikums, Komerclikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

16.2. Ņemot vērā, ka Miele piedāvāto preču pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

16.3. Domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, pusēm ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai risināt strīdu Latvijas Republikas tiesu instancēs. Miele izskata Patērētāju sūdzības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās iesniegšanas rakstveidā Miele.

17. Izmaiņas pakalpojumos un noteikumi grozījumi

17.1. Pārdevējs patur tiesības šos Noteikumus mainīt vai papildināt bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas tiek paziņotas Miele mājas lapā un tās stājas spēkā no to publicēšanas brīža. Ja pasūtījums tika veikts pirms grozījumi noteikumos stājās spēkā, tiek piemēroti tie noteikumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, izņemot gadījumus, kad likumdošana vai šie noteikumi neparedz savādāk.

17.2 Ja viens no Noteikumu nosacījumiem ir uzskatāms par spēkā neesošu vai jebkāda iemesla dēļ neizpildāms, šis nosacījums tiek uzskatīts par atdalāmu un tas neietekmē derīguma termiņu un visu atlikušo noteikumu izpildāmību.

18. Miele kontaktinformācija

SIA “Miele”

Zaubes iela 9A-38, Rīga

Reģistrācijas Nr. 40103158767

PVN reģ nr.: LV40103158767

Tālr.: +37180008700

 

Pircējs/Patērētājs, veicot pasūtījumu, ar savu parakstu vai pasūtījuma apstiprinājumu apliecina, ka ir iepazinies ar visiem noteikumiem, apņemas tos ievērot un šie noteikumi ir sastādīti atbilstoši godīgai komercpraksei un Pircēja/Patērētāja interesēm.